Flaş Haber :
Hava Durumu

TEOG’da Skandal Dudak Uçuklattı

02 Eylül 2014
0 Haber Yorum
İstanbul’daki Ermeni öğrenciyi Rize’de imam hatibe kaydettiler.

TEOG’da Skandal Dudak Uçuklattı

 
İstanbul’daki Ermeni öğrenciyi Rize’de İmam Hatip'e kaydettiler.

Kadıköy’de ikamet eden öğrenci, Rize Kalkandere’deki liseye yerleştirildi. Bin 148 kilometrelik uzaklık rekoru A.K.’nin ailesini şoka soktu.

Te­mel Eği­tim­den Or­ta­öğ­re­ti­me Ge­çiş saçma sapan(TE­OG) sis­te­mi kap­sa­mın­da ya­pı­lan li­se öğrenci yer­leş­tir­me­le­ri­ açık­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan skan­dal­lar ardı ar­kası kesilmiyor. Ter­cihte bulunan öğrencilerin birçoğu is­te­di­ği li­se­ye yer­le­şe­me­di­ği için bü­yük bir ha­yal kı­rık­lı­ğı ya­şa­mış, bir kıs­mı da ter­cih­le­rin­de ol­ma­yan uzak semt­ler­de­ki okul­la­ra ve hatta il dışındaki liseler yer­leş­ti­ril­miş­ti. An­cak en dik­kat çe­ki­ci olay, gay­ri­müs­lim öğ­ren­ci­le­rin imam ha­tip li­se­le­ri­ne oto­ma­tik ola­rak kay­de­dil­me­si ol­du. Bun­lar­dan bi­ri Özel Pan­gal­tı Er­me­ni Or­ta­oku­lu me­zu­nu Ar­da Chris­tof A.’y­dı. TE­OG’­dan 257.3422 pu­an al­dı. Özel oku­la git­mek is­te­di­ği için ter­cih yap­ma­yan Ar­da­’nın kay­dı İs­tan­bul Aya­za­ğa Ana­do­lu İmam Ha­tip Li­se­si­’ne ya­pıl­dı. An­cak Ar­da bu du­rum­da­ki tek öğ­ren­ci de­ğil­di!

1148 Ki­lo­met­re Uza­ğa
İs­tan­bul Ka­dı­kö­y’­de otu­ran Er­me­ni öğ­ren­ci A.K’­nın da, Ri­ze­’de bu­lu­nan Kal­kan­de­re Ana­do­lu İmam Ha­tip Li­se­si­’ne yer­leş­ti­ril­di­ği or­ta­ya çık­tı. Gay­ri­müs­lim öğ­ren­ci A.K, oto­ma­tik yer­leş­tir­me sis­te­mi ile ter­cih et­me­di­ği hal­de evin­den bin 148 ki­lo­met­re uzaklık­ta­ki Ri­ze Kal­kan­de­re Ana­do­lu İmam Ha­tip Li­se­si­’ne yer­leş­ti­ril­di. Gü­ven­lik ne­de­niy­le ço­cuk­la­rı A.K’­nin ismi­nin ya­zıl­ma­sı­nı is­te­me­yen ai­le­nin du­ru­mu, sis­te­min çar­pık­lı­ğı­nı bir kez da­ha göz­ler önü­ne ser­di. Bu ara­da Er­me­ni, Rum ve Mu­se­vi öğ­ren­ci­le­rin imam ha­tip­ten ay­rıl­mak için na­kil­le­ri bek­le­dik­le­ri, ba­zı­la­rı­nın­sa özel azın­lık okul­la­rı­na baş­vur­duk­la­rı öğ­re­nil­di.

İş­te skan­da­lın bel­ge­si
Ka­dı­kö­y’­de ya­şa­yan A.K. ad­lı Er­me­ni öğ­ren­ci­nin TE­OG’­da­ki yer­leş­tir­me skan­da­lı­nı bu okul ka­yıt bel­ge­si göz­ler önü­ne ser­di. Ai­le, şaş­kın­lı­ğı­nı hâ­lâ at­la­ta­ma­dı.

 

Yorumlar(0)
Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*

E-posta*
(E-posta adresiniz sitede görünmez)

Yorumunuz*(Yukarıdaki güvenlik kodunu giriniz)
Yazarlar Yazarlar
Çok Okunanlar Çok Okunanlar
Son YorumlarSon Yorumlar
AnketAnket

BUGÜN SEÇİM OLSA HANGİ PARTİYE OY VERİRSİNİZ

Türkiye İşçi Partisi (TİP)
CHP
HDP
MHP
İYİ PARTİSİ
DEVA PARTİSİ
GELECEK PARTİSİ
ZAFER PARTİSİ
SAADET PARTİSİ
REFAH PARTİSİ
MEMLEKET PARTİSİ
Lig FikstürüLig Fikstürü

Bu sitede yayınlanan içerik izinsiz veya kaynak gösterilmeden kullanılamaz.