SİYASET      EKONOMİ      FİNANS      DÜNYA      SPOR      YAŞAM      GÜNCEL      YEREL      MAGAZİN      TEKNOLOJİ      BİLİM      EĞİTİM KÜLTÜR SANAT   
 
Ana Sayfa > GÜNCEL

​Eyidoğan: Afetlere dirençli bir toplum yaratamadık
03 Nisan 2021
İTÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, “On kez deprem araştırma komisyonu kuran TBMM, bu kez deprem risklerinin azaltılmasını sağlayabilecek mi?
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
Prof. Dr.; Haluk Eyidoğan: Farkındalığın onlarca yıldır dile getirilen temel sorunların giderilmesinde ve afetlere dirençli bir toplum ve yaşam biçimi yaratmada arzu edilen hedefe ulaşılamadığını ne yazık ki her büyük depremden sonraki kayıpları görerek yaşıyoruz.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) birçok konuda araştırma önergeleri sunulur. Bu araştırma önergelerinin konularından biri de Türkiye'deki depremle ilgili sorunlarımız ve çözümleri hakkında olmuştur. Kamuya açık TBMM arşivlerini incelediğimizde 1962 yılından bugüne kadar, depremler hakkında 10 kez araştırma komisyonu kurulduğu (Çizelge 1) ve raporlar yazıldığını görüyoruz. Mevcut veri tabanına göre, bu araştırma komisyonlarından dört tanesi Cumhuriyet Senatosu tarafından, altı tanesi ise TBMM tarafından kurulmuştur. Biri TBMM'den, diğer ikisi Cumhuriyet Senatosu'ndan olmak üç araştırma komisyonu sonuç raporu aşamasını tamamlayamamış, dolayısıyla hükümsüz sayılmıştır (Çizelge 1).


30 Ekim 2020 Sisam Adası merkezli 7.0 büyüklüğündeki depremin 70 km ötedeki İzmir şehir merkezinde beklenenin üzerinde oluşturduğu hasar ve can kaybının toplum üzerinde yarattığı etki sonrası TBMM'de 10'uncu araştırma komisyonu kuruldu. 3 Kasım 2020 tarihinde kurulan "Depreme Karşı Alınabilecek Önlemlerin ve Depremlerin Zararlarının En Aza İndirilmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi" başlıklı meclis araştırması komisyonu toplantılarını ve incelemelerini bitirdi ve şimdi nihai rapor çalışması yapıyor.

Yıl 1962

TBMM arşivlerine göre ilk deprem araştırma komisyonu Kars ili, Iğdır İlçesi'nde geniş çaplı hasara neden olan 5 Eylül 1962 tarihindeki M:5.5 büyüklüğündeki deprem sonrasıdır. Bu deprem için hem TBMM'de hem de Cumhuriyet Senatosu'nda eş zamanlı olarak iki komisyon kurulmuştur (Çizelge 1). Her iki komisyon raporlarını hazırlamış ve sunmuştur.

TBMM'nin beş üyesinde oluşan inceleme heyeti saha çalışmalarını yapmış ve gözlem ve önerilerini iki sayfalık bir raporla TBMM'ye iletmişlerdir. Deprem büyük olmamasına rağmen Iğdır'daki evlerin yüzde 40-50'sin tamamen hasara uğradığı belirtilmiştir. 1 kişi ölmüş, 22 kişi yaralanmıştır. TBMM heyeti bölgede 7.500 çadıra ihtiyaç olduğunu, yeniden inşa edilecek konutların ileride bir hataya düşülmeyecek şekilde iyi bir şehir planına göre yapılmasını, banka alacaklarının tahsilinde kolaylıklar tanınmasını, bölgedeki memurlara acilen barakalar yapılmasını önermişlerdir.

Cumhuriyet Senatosu ise Iğdır depremi için üç kişilik bir heyeti deprem bölgesine görevlendirmiştir. Heyet, hazırladıkları raporda depremin orta şiddette (5.5 büyüklüğünde) olmasına rağmen evlerdeki hasarların çok büyük çaplı olduğunu, kış ayı nedeniyle çok hızlı barınma olanaklarının sağlanmasını, depremzedelere evlerini yapması için faizsiz kredi sağlanmasını ve bu amaçla kanun tasarısı hazırlanmasını, halkın eğitim ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasını ve ellerinde kalan zirai ürünlerin satın alınmasını önermişlerdir.

Yıl 1966 

Doğu Anadolu'da, Varto'da 19 Ağustos 1966 tarihinde olan Ms:6.8 büyüklüğündeki depremin araştırılması amacıyla TBMM'nde "Deprem Bölgesindeki Genel Durum Hakkında Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu" için seçilen 17 milletvekili 25 Kasım 1966 tarihinde çalışmalarına başlamış ve heyet 25 Nisan 1967 tarihinde 74 sayfalık raporunu TBMM'ne sunmuştur. Heyetten 7 milletvekili rapora ek olarak toplam 17 sayfalık muhalefet şerhi yazmışlardır. Deprem Bingöl, Muş ve Erzurum'da 434 ilçe ve köyü etkilemiş, 20.007 mesken yıkılmış veya ağır hasara uğramış, 2.517 kişi ölmüş ve 1.420 kişi yaralanmıştır.

Deprem bölgesinin iklim, coğrafya, ulaşım ve sosyo-ekonomik özellikleri nedeniyle Bingöl, Muş ve Erzurum'da depreme maruz kalan halkın birçok sorunlarla karşılaştığı tespit edilmiştir. Geçici ve kalıcı barınma, sağlık hizmeti, yardımların dağıtımı, hasar tespitleri, ortada kalan hayvan ve ürünlerinin değerlendirilmesi, açıkta kalan çocuklar ve öğretmenlerle ilgilenme, zirai kredilerin arttırılması, başka illerde iskân edilen depremzedelerin durumu ve yardım alması, Avrupa'ya işçi gönderme gibi birçok konuda önemli sorunlarla karşılaşıldığı ile ilgili konular raporda tartışılmıştır. Muhalefet şerhlerinde, yukarıda sıraladığımız konularda önemli aksamalar ve yetersizlikler dile getirilmiş, birçok ilçe ve köylerde incelemeler yapılmadığı ve barınma barakaları inşa edilmediği ve TBMM'ye sunulan raporda muhaliflerin görüşlerine ve tespitlerine yer verilmediği, raporun objektif olmadığı ve yalnızca yereldeki mülki amirlerin görüşlerini yansıttığı belirtilmiştir.

Yıl 1976

6 Eylül 1975 tarihinde Ms=6.9 büyüklüğündeki Lice (Diyarbakır) depreminden sonra 20 Nisan 1976 tarihinde Cumhuriyet Senatosu "Lice Depremi Hakkında Araştırma Komisyonu" kurmuştur. Ancak bu konuda Cumhuriyet Senatosu'na bir rapor sunulmadığından araştırma hükümsüz kılınmıştır. Dolayısıyla bölgedeki gözlemlerle ilgili hükümetin bir raporu yoktur. Bu depremle ilgili yerli ve yabancı bilim insanlarının inceleme ve araştırmaları vardır. Hani ile Kulp ilçeleri arasındaki bölgede önemli derecede hasarlara neden olmuştur. Depremde 2.384 kişi hayatını kaybetmiş, 8.149 konut yıkılmış ve ağır hasar almıştır. Artçı depremler bir ay sürmüştür. 25 Eylül 1975'deki artçı deprem mevcut hasarları daha da arttırmıştır. Tahmin edilen hasar değeri 17 milyon dolardır. Deprem bölgesine devlet yardımı 34 milyon dolar olmuş, yurtdışındaki çeşitli kurum ve kaynaklardan ise 16 milyon dolar tutarında yardım gelmiştir. Yapılması planlanan prefabrik türde 5.800 konutun 3.900 tanesi Haziran 1976 tarihi itibariyle depremzedelere teslim edilmiştir.

Yıl 1977 

24 Kasım 1976 tarihinde Çaldıran-Muradiye (Van) civarında Ms:7.3 büyüklüğünde deprem oldu. Çaldıran-Muradiye depreminde 3.840 kişinin öldü, 497 kişi yaralandı. Deprem nedeniyle 9.232 konut oturulamayacak biçimde hasara uğradı ve 51.000 kişi evsiz kaldı.

Bu depremden sonra, biri 18 Ocak 1977 tarihinde Cumhuriyet Senatosu'nda, diğeri ise 28 Aralık 1977 tarihinde TBMM'de olmak üzere depremle ilgili iki ayrı araştırma komisyonu kuruldu. Cumhuriyet Senatosu "Deprem ve Depremle İlgili Yerleşim, Mesken, Ulaşım, Dağıtım, Depolama ve Afetler Fonu Hakkında Araştırma" başlığı altında bir araştırma komisyonu kurulmasına karar verdi. Komisyon, deprem bölgesinde sahada gözlem yaparak bir araştırma yapmak yerine, depremle ilgili genel sorunlarla hakkında ilgili kurumlardan bilgi alarak bir rapor hazırlamayı yeğledi.

Araştırma komisyonunun araştıracağı konu başlıkları şu soruları içeriyordu:

 1. Sıkça olan depremler nedeniyle her depremden sonra günlük tedbirlerin ötesinde, köklü ve ciddi tedbirler alınması düşünülmüş müdür?
 2. Memleketimizde jeoloji ve sismoloji (deprembilim) etütleri yapılmakta mıdır? Depremleri önceden tespit olanaksız mıdır?
 3. Yerleşme politikası ve mesken tip ve yapımları deprem zararlarını önleyecek nitelikte midir?
 4. Ulaştırma, depolama, dağıtım olanaklarımız ne ölçüde düşünülmüştür?
 5. Büyük şehirler civarındaki gecekondu semtlerindeki yapıların, deprem koşullarına uymaması nedeniyle bir deprem felaketinde zararın daha büyük olacağı düşünülmüş müdür? Depremle ilgili yerleşim, mesken, ulaşım, dağıtım ve depolama ve benzeri çalışmaların ileriye dönük milli bir plan ve programa bağlanması yapılmış mıdır? Tedbirler araştırılıp saptanmış mıdır?

Araştırma komisyonu bu soruların yanıtlanması için Ulaştırma Bakanlığı'na, İmar ve İskân Bakanlığı'na, Devlet Planlama Teşkilatı'na ve Deprem Mühendisliği Türk Milli Komitesi'ne görüş isteme yazıları gönderilmiş ve gelen yanıtlar 30 sayfalık bir rapor olarak düzenlenerek Cumhuriyet Senatosu'na sunulmuştur.

İlgili kurumlardan gelen yanıtlardan yapılan tespitlerin bir bölümü özetle şöyledir: 

 • Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemine kadar önerge istem konularında güncel ve ileriye dönük gereksinmeler için herhangi bir planlama ve programlama yapılmamıştır. Bu plan döneminde (4. Plan dönemi) yıkılmış konutlardan 10.000 adedinin yenilenmesi hedeflenmiştir. 1977 yılı icra programındaki deprem projesi ile ilgili olarak Avrupa Konseyi İskân Fonu'ndan 466 milyon TL ikraz edilmiş olduğu belirtilmiş ancak bunun nasıl kullanıldığı gösterilmemiştir.
 • Programa alınan 101 köyün etütleri tamamlanmış, bunlardan 28'inde imar planı ve tip proje ihaleye hazır duruma getirilmiş, 28 köyün altyapı proje yapımı ihale edilmiş, 3 köyün konut ve tarımsal tesisleri ihale edilecek hale getirilmiş ancak uygulamada ilgili idarelerin hiçbir şey yapmadığı belirtilmiştir.
 • Deprem sonrası hava ulaşımı için önerilen kısa vadeli önlemlerin hemen hemen hiçbirisine çözüm getirilmemiş olduğu görülmüştür.
 • Deprem Sigorta konusu öncelikle ele alınmalıdır.
 • Afetlerin yoğunluk kazandığı bölgelerde, prefabrik masken, çadır, paketlenmiş yiyecek ve benzeri her türlü acil yardım malzemelerini bulundurmak amacıyla kurulması düşünülen acil yardım bölge depolarının bir tane olduğu, en az 15 ilde bu bölge depoları kurulması gerekmektedir.
 • Afetler fonunda 1960-1976 yılları arasında 15 milyar 344 milyon TL toplandığı tespit edilmiş olup, yapılan harcamalar incelenmelidir.
 • Türkiye'de bugüne (1977) değin deprem risklerinin azaltılması konusunda devletin yerleşme ve konut politikaları ile uyumlu bir politikası olmamış ve deprem olayına hep depremler olduktan sonra ortaya çıkan büyük boyutlu ve öncelikli konut ihtiyacına çok acele çözüm bulmak amacıyla yaklaşılmıştır. Ayrıca deprem risklerinin azaltılması kavramı çok yanlış bir şekilde yaraların sarılabilmesi boyutuna indirilmiştir. Halbuki risk azaltma kavramı, önceden alınacak önlemlerle kayıpların küçük boyutlarda kalmasını sağlar. Bu nedenle de Türkiye'de halen uygulanmakta olan yara sarma yaklaşımı ile sorunun çözümü yoktur 

1977 yılının ikinci deprem araştırma komisyonu TBMM tarafından 28 Aralık 1977'de kurulmuştur. Araştırma komisyonunun başlığı "Doğu İllerinde Meydana Gelen Deprem Hakkında Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu" olarak belirlendi. Ancak, komisyon araştırma raporu sunmadığı için hükümsüz kararı verilmiştir.

Yıl 1978

24 Kasım 1976 tarihinde Ms:7.3 büyüklüğünde olan Çaldıran (Van) depreminden dört ay sonra Cumhuriyet Senatosu 2 Mart 1978 tarihinde "Van-Muradiye-Çaldıran-Erciş Yörelerinde Meydana Gelen Deprem Hakkında Kurulan Senato Araştırma Komisyonu" kurmuştur. Ancak komisyon raporunu vermediği için hükümsüz kılınmıştır. TBMM ve Cumhuriyet Senatosu'nun oluşturduğu komisyon üyelerinin bu depremle ilgili saha gözlemleri olup olmadığını, ne tür bilgilere ulaşıldığını ve neden rapor verilemediğini bilmiyoruz. Okuyucularımız bu depremle ilgili bazı saha gözlemlerine dair ayrıntılı bilgileri 1991'de yayınladığım açıklamalı deprem rehberi kitabımda bulabilirler.

Yıl 1999

17 Ağustos 1999 yılında Mw:7.4 büyüklüğündeki Gölcük (Kocaeli) depreminin oluşturduğu acı sonuçlar, uzmanlarımızın uzun yıllardır deprem risklerinin azaltılması konusunda eksikliklerimizin giderilmesine dair uyarılarının ne kadar yerinde olduğunu ortaya koymuştur. 17 Ağustos depremi, tüm Marmara Bölgesi'nde, Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedilmiştir. 20'nci yüzyılın sonunda bir şehir depremi kimliğine bürünen bu afet, çok büyük can kayıplarına ve ekonomik yıkıma neden olmuştur. Resmi raporlara göre, 17.480 ölüm, 43.953 yaralanma olmuş, 505 kişi sakat kalmış, 285 bin 211 konut, 42 bin 902 işyeri hasar görmüştür. 20 milyar ABD Doları doğrudan ekonomik kayıptan bahsedilmektedir. Resmi olmayan bilgilere göre kayıpların daha fazla olduğuna dair söylemler vardır. Yaklaşık 16 milyon insanın değişik düzeylerde etkilendiği bu depreme "milât" denilmesinin nedeni herhalde büyüklüğü değil, depremin aynı anda birkaç büyük şehirde büyük kayıplar yaratmasıdır. Çünkü, bu topraklarda zaten yüzlerce yıldır birçok büyük deprem yaşanmıştır. 

Toplumda travma yaratan bu depremle ilgili olarak TBMM, 23 Ağustos 1999 tarihinde "Ülkemizde Meydana Gelen Deprem Felaketi Konusunda Yapılan Çalışmaların Tüm Yönleriyle İncelenerek Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu" adı altında 13 milletvekilinin görevlendirildiği bir heyet oluşturmuştur. Araştırma komisyonu üyeleri 2 Eylül 1999 ile 29 Eylül 1999 tarihleri arasında çeşitli tarihlerde deprem bölgesinde etkilenen çeşitli il ve ilçelerde ve ilgili mekânlarda üç kez incelemelerde bulunmuştur. Komisyon üyelerinin incelemeleri sırasında, 12 Kasım 1999 tarihinde Kaynaşlı-Düzce merkezli Mw:7.2 büyüklüğünde bir deprem daha olmuştur. Heyet bu depremle ilgili saha çalışması da programlanmıştır. Heyet, Türkiye'deki deprem tehlike ve riskleri ile ilgili sorunları ve çözüm önerilerini anlama adına İstanbul, Bursa, İzmir ve Eskişehir gibi deprem tehlikesi altındaki şehirlere giderek valilikler, belediyeler, meslek odaları, STK'lar ve ilgili akademisyenlerle ile toplantılar yapmışlardır. Komisyon incelemelerini bitirdikten sonra 50 sayfalık raporunu 22 Şubat 2000 tarihinde TBMM'ye sunmuştur. Heyet sahadaki incelemelerden hareketle şu önerilerde bulunmuştur:  

 • Devlet yeni bir deprem politikası oluşturmalı.
 • Afet yönetim sistemine doğrudan ve dolaylı katkı sağlayan kurumlar arası güçlü bir koordinasyon sağlanmalı.
 • Kaçak yapılaşma ve imar affı politikalarından vazgeçilmeli.
 • İmar, planlama, ruhsat, iskân ve yapı denetim mevzuatının mutlaka yenilenmesi ve yetkin mühendislik düzeninin kurulması gerektiği.
 • Beton standartlarının yükseltilmesi, hazır beton kullanımına geçilmesi, inşaat malzeme standartlarının geliştirilmesi ve BS20'nin altında olamamasının sağlanması.
 • Şehirlere doğru hızlı ve denetimsiz göçün plansız ve yapı ve nüfus yoğun yerleşmeler oluşturması engellenmeli.
 • 3194 sayılı İmar Yasası afet risklerini en aza indirecek şekilde yeniden düzenlenmeli.
 • Belediyelerin il afet yönetimindeki etkinliği ve afetlere karşı dayanıklılığı sağlayacak görev, yetki ve sorumluluklarını arttıracak mevzuat düzenlemeleri yapılmalı.
 • Yapı sigortası düzeni sağlanmalı.
 • Kırsal alanlarda planlı ve afete dirençli yapılaşma için yasal düzenleme yapılmalı.
 • Afet yönetiminde gönüllü ve sivil örgütlenmelerin katılımı güçlendirilmeli.
 • Afet riski yüksek bölgelerde öncelikli olmak kaydıyla yapıların güçlendirilmesi ve yenilenmesi projeleri uygulanmalı.
 • Afet anında iletişimin aksamaması için etkin bir iletişim düzeni sağlanmalı.
 • Hasar tespitleri yetkin elemanlar tarafından yapılmalı.
 • Deprem sonrası mahkemelerde açılan davaların hızlandırılması için çözümler bulunmalı.
 • Depremde etkilenen halkın ve özellikle çocukların psikolojik sorunlarının çözümüne yönelik düzenlemeler yapılmalı.
 • Deprem öncesi, anı ve sonrası ile ilgili halkı bilgilendiren rehberler ve görsel yayınlar hazırlanmalı.
 • Yıl 2010

  TBMM'deki çeşitli partilerin milletvekilleri tarafından deprem konusu ile ilgili meclis araştırması istemine dair on adet önerge verilmesi üzerine "Deprem Riskinin Araştırılarak Deprem Yönetiminde Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi" amacıyla 12 Ocak 2010 tarihinde komisyon kurulmuş ve göreve başlamıştır. Komisyon 28 Ocak 2010-7 Nisan 2010 tarihleri arasında düzenlediği toplantılarda çok sayıda resmi kurum, üniversite, meslek odası ve STK temsilcilerini dinlemiştir. Araştırma komisyonu üyeleri TBMM dışında İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bolu, Düzce, Sakarya, Eskişehir ve Bursa illerinde yerinde valilikler ve belediyelerle görüşmeler yapmıştır. Komisyon, ayrıca bakanlıklar ve bağlı kurumlardan 1999 senesinden günümüze kadar deprem nedeniyle bir afete hazırlık anlamında yapılan her düzeydeki mevzuat değişiklikleri ile her türlü uygulama iş ve işlemleri ve bunların sonuçlarını kapsayan bilgi notlarının hazırlanmasını istemiştir.

  Komisyonun yapmış olduğu toplantılar, inceleme gezileri, komisyona yapılan sunumlar ve gönderilen çeşitli bilgilerin incelenmesi ve değerlendirilmesi ile öneriler geliştirilmiş ve komisyon 7 Nisan 2011 yılında 154 sayfalıraporunu TBMM'ye sunmuştur. Öneriler geliştirilirken, deprem konusunu özgün olarak ilgilendiren konuların yanında, diğer afetler de ayrı tutulmadan, tüm afet konularını da içerecek bir yaklaşım benimsenmiştir. Komisyon, raporun sorunlar bölümünde (Bölüm 3)10 tane ana başlık, öneriler bölümünde (Bölüm 5) ise 20 tane ana başlık altında görüşlerini sunmuştur. Öneriler bölümünde belirlenen ana başlıklar şunlardır:

 • Uygulama için bir vizyon belirlenmesi
 • Eğitim konuları
 • Araştırma faaliyetleri ve akademik ortam
 • Deprem bilgi altyapısı (zarar azaltma amaçlı altyapı)
 • Risklerin belirlenmesi
 • Kurumsal yapılanma
 • Planlama konuları
 • Yapı envanter çalışmaları
 • Mevcut yapıların güçlendirilmesi ve rehabilitasyonu
 • Tarihi ve kültürel varlıkların afet zararlarından korunması
 • Yapım konuları
 • Hasar tespit çalışmaları
 • Mesleki konular
 • Denetim konuları
 • Finansman
 • Medyanın performansı
 • Koordinasyon etkinliği
 • Sağlık konuları
 • Mevzuat konuları
 • Eylem planı geliştirme
 • Bu ana başlıklar altında ve birçok alt başlıklarda Türkiye'nin deprem başta olmak üzere diğer afet risklerinin azaltılması, afete dirençli bir toplum ve ülke oluşturulması için öneriler ayrıntılı olarak sunulmuştur. Rapora, ayrıca bir ek görüş ve dört muhalefet şerhi eklenmiştir.

  Yıl 2020

  30 Ekim 2020 tarihinde Ege Denizi'nde Sisam Adası'nın kuzeyinde Mw:7.0 büyüklüğünde oluşan deprem, 70 km uzaktaki İzmir şehir merkezinde, Kuşadası İlçesinde ve Ege kıyılarında çok sayıda binada önemli yıkım ve ağır hasar ve 117 can kaybına neden oldu. Yapılardaki üretim hataları zemin ile ilgili sorunlarla bir araya gelince çok sayıda bina depremin sarsıntısına dayanamayarak şiddetli hasarlara uğradı. Kıyılarda 2.0 metre yüksekliğe ulaşatsunami kıyıya yakın alanlarda önemli hasarlar yaptı

  30 Ekim 2020 Sisam Depremi'nin hatırlattığı "Türkiye'nin deprem gerçeği" etkisiyle depremden 10 gün sonra, TBMM 3 Kasım 2020 tarihinde "Depreme Karşı Alınabilecek Önlemlerin ve Depremlerin Zararlarının En Aza İndirilmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi" amacıyla 22 üyeden oluşan bir araştırma komisyonu kurdu. Komisyon konuyla ilgili bakanlıklar, üniversiteler, meslek odaları, belediyeler, özel kurumlar ve STK'lardan temsilcilerini TBMM'ye davet ederek görüşlerini aldı. Komisyon toplantıları 17 Kasım 2020-17 Mart 2021 tarihleri arasında 21 oturum halinde yapıldı. Bu toplantılardan üçü TBMM dışında, sırayla İzmir, Elazığ ve AFAD Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantılardaki tüm görüşmeler tutanaklar halinde TBMM'nin ilgili WEB sayfasında yayınlanmaktadır. Araştırma komisyonu şu anda TBMM'ye sunulmak üzere nihai raporunu hazırlama çalışmalarını sürdürülmektedir.

   

  Komisyon hazırlanacak nihai raporun sonuç ve öneriler bölümünde şu 11 ana başlık ve ilgili alt başlıklar altında önerilerini sunmayı planlamaktadır:

 • Deprem bilgi sistemine ilişkin öneriler
  1. Deprem veri merkezinin etkinliği
  2. Deprem erken uyarı sistemlerinin işlevselliği
  3. Deprem ön hasar ve kayıp tahmin sistemi
 • Risklerin belirlenmesine ilişkin öneriler
  1. Risklerin tanımlanması
  2. Risklere ilişkin planlama ve strateji belgeleri.
 • Yer bilimsel etütler ve planlamaya ilişkin öneriler
  1. Yer bilimsel etütler: jeolojik-jeoteknik/mikrobölgeleme etütleri (nedense jeofizik yok!)
  2. Depreme dirençli kent planlaması, denetimi ve izlenmesi ve
  3. Toplanma ve geçici barınma alanlarının tespiti
 • TBMM'nin deprem konusunda oluşturduğu 10'uncu araştırma komisyonu raporunun sonuç ve öneriler bölümünün ana ve alt başlıklarına bakıldığında bundan önceki araştırma raporlarındaki sorunlar ve çözümlerle ilgili benzerlikler çoktur. TBMM'nin ürettiği bu raporların çok daha ayrıntılı benzerleri, özellikle 17 Ağustos 1999 depreminden sonra toplum ve kurumlar üzerinde oluşan etki nedeniyle birçok toplantı, sempozyum ve seminerler sonrasında yayınlanmıştır. Deprem Şurası (resmî WEB link sayfası bulunamamıştır), Şehircilik ŞurasıDPTKENTGES raporlarının yanı sıra üniversitelerin düzenlediği ulusal ve uluslararası sempozyumlarda, son 21 yıldır çok sayıda değerli raporlar üretilmiş ve halkın, kurumların ve siyasetçilerin görüşlerine sunulmuştur. Bir bölümü medyaya da yansıyan tüm bu bilgi üretimi sonucunda bir farkındalık oluştuğunu düşünüyoruz. Ancak, bu farkındalığın onlarca yıldır dile getirilen temel sorunların giderilmesinde ve afetlere dirençli bir toplum ve yaşam biçimi yaratmada arzu edilen hedefe ulaşılamadığını ne yazık ki her büyük depremden sonraki kayıpları görerek yaşıyoruz.

  TBMM'de 10'uncu kez kurulan deprem araştırma komisyonunun yukarıda 11 madde olarak sıralanan ana başlıklarda ve alt başlıklarındaki konulara yönelik çözüm önerileri önümüzdeki günlerde yayınlandığında, bugüne kadar yapılan tespitlerin doğrultusunda hangi sorunların ne kadarının çözülüp çözülmediğini anlayacağız. Umarız bu son rapor Türkiye'de deprem kayıplarının azaltılmasına yönelik uygulanabilir bir yol haritası olur ve arzu ettiğimiz sonuçlara erişme umudumuzu arttırır. Bekliyoruz.

 • Yapı güvenliğine ilişkin öneriler
  1. Yapı envanteri tespiti
  2. Yerel zemin koşullarının değerlendirilmesi
  3. Yapı risklerinin tespit edilmesi
  4. Yapı güvenliğinin sağlanması (güçlendirme ve yeniden yapım)
 • İmar, denetim ve yapı kullanımına ilişkin öneriler
  1. Yapı inşası ve projelerin denetlenmesi
  2. Mesleki yetkinlik ve mesleki etik
  3. Yapı kullanımının denetlenmesi
 • Kentsel dönüşüme ilişkin öneriler
  1. Yapı stokunun belirlenmesi
  2. 6306 sayılı kanun uygulamasında mülkiyete ilişkin tespitler
  3. İmar planına ilişkin öncelik alanları
  4. Yapılaşmaya kapalı alanlardaki yapılar
  5. Kentsel dönüşüm sonrası sürece ilişkin sosyolojik boyut ve
  6. Toplumsal farkındalık
 • Mevzuata ilişkin öneriler
  1. Risk azaltmayı önceliklendiren bütüncül mevzuat ihtiyacı
  2. Mevzuattan kaynaklanan kurumlar arası görev, yetki ve sorumluluk çakışması
  3. Doğal afet sigortası sisteminin etkinliği ve mevzuat hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilememesi
 • Uygulama, izleme ve denetim sistemine ilişkin öneriler
  1. Stratejik seviyede hazırlanan plan ve belgelerin uygulanmasında izleme-değerlendirme sistemleri
  2. Deprem yönetimi konusunda kurumlar arası etkin koordinasyon
  3. Kamu özel sektör iş birliğinin etkinliği
  4. Denetim süreçlerinin etkinliği
  5. Mevzuatın etkin uygulanması
 • Finansman yönetimine ilişkin öneriler
  1. Deprem konutlarının kamu desteği ile yapılması
  2. Kamunun deprem risklerini azaltmaya yönelik finansman ihtiyacı
 • Toplumsal farkındalığa ilişkin öneriler
  1. Eğitim-öğretim müfredatında deprem bilincine ilişkin ders ihtiyacı
  2. İncinebilir gruplarda deprem bilinci
  3. İşyerlerinde deprem bilinci eğitimi ihtiyacı
  4. Medya araçlarına ilişkin öncelik alanları
  5. Yapısal olmayan risklerin azaltılmasına ilişkin öncelik alanları
 • Deprem sonrasına ilişkin öneriler
  1. Ulaşım
  2. Arama ve kurtarma
  3. Haberleşme ve koordinasyon
  4. GSM altyapıları ve iletişim
  5. Güvenlik

   TBMM'nin deprem konusunda oluşturduğu 10'uncu araştırma komisyonu raporunun sonuç ve öneriler bölümünün ana ve alt başlıklarına bakıldığında bundan önceki araştırma raporlarındaki sorunlar ve çözümlerle ilgili benzerlikler çoktur. TBMM'nin ürettiği bu raporların çok daha ayrıntılı benzerleri, özellikle 17 Ağustos 1999 depreminden sonra toplum ve kurumlar üzerinde oluşan etki nedeniyle birçok toplantı, sempozyum ve seminerler sonrasında yayınlanmıştır. Deprem Şurası (resmî WEB link sayfası bulunamamıştır), Şehircilik ŞurasıDPTKENTGES raporlarının yanı sıra üniversitelerin düzenlediği ulusal ve uluslararası sempozyumlarda, son 21 yıldır çok sayıda değerli raporlar üretilmiş ve halkın, kurumların ve siyasetçilerin görüşlerine sunulmuştur. Bir bölümü medyaya da yansıyan tüm bu bilgi üretimi sonucunda bir farkındalık oluştuğunu düşünüyoruz. Ancak, bu farkındalığın onlarca yıldır dile getirilen temel sorunların giderilmesinde ve afetlere dirençli bir toplum ve yaşam biçimi yaratmada arzu edilen hedefe ulaşılamadığını ne yazık ki her büyük depremden sonraki kayıpları görerek yaşıyoruz.

   TBMM'de 10'uncu kez kurulan deprem araştırma komisyonunun yukarıda 11 madde olarak sıralanan ana başlıklarda ve alt başlıklarındaki konulara yönelik çözüm önerileri önümüzdeki günlerde yayınlandığında, bugüne kadar yapılan tespitlerin doğrultusunda hangi sorunların ne kadarının çözülüp çözülmediğini anlayacağız. Umarız bu son rapor Türkiye'de deprem kayıplarının azaltılmasına yönelik uygulanabilir bir yol haritası olur ve arzu ettiğimiz sonuçlara erişme umudumuzu arttırır. Bekliyoruz.

 
 


Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer GÜNCEL Haberleri

Başlık Tarih
 
Metin Lokumcu için adalet! "UNUTMADIK..."21 Nisan 2021
Akşener: AKP'nin gidişi milletimizin şahlanışı olacak21 Nisan 2021
Mithat Sancar: “Bir intikam davası olan Kobanê Davası da kapatma davası gibi temelsiz20 Nisan 2021
AKP'li Göksu rezil oldu20 Nisan 2021
Ahmet Şık, Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı19 Nisan 2021
İşçinin, emekçinin bayramına her türlü yasak!18 Nisan 2021
AKP’NİN ESERİ: DOĞU’DA PATATES İZDİHAMI- YURTTA '128 milyar dolar nerede?'18 Nisan 2021
Sokak isyanda! '128 Milyar Dolar Nerede'18 Nisan 2021
İnce'nin sağlık durumu iyi / Hafta başında taburcu edilmesi bekleniyor17 Nisan 2021
Trabzon’un Tarihi Avrasya projesi imzalandı…17 Nisan 2021
ESNAFIN BU DURUMA DÜŞMESİNİN TEK SORUMLUSU AKP İKTİDARIDIR16 Nisan 2021
İktidar salgınla değil sağlık çalışanlarıyla savaşıyor 16 Nisan 2021
1 Mayıs açıklaması :"1 Mayıs’ın keyfi şekilde engellenmesi kabul edilemez”10 Nisan 2021
Ayasofya’da Halkta Boynukalın’dan kurtuldu08 Nisan 2021
CHP tam sağcılaştı, Muhsin Yazıcıoğlu'na koşuyor 07 Nisan 2021
İnce'den Çin Büyükelçisi'ne tepki 07 Nisan 2021
İnce: FETÖ ile ortak kumpas kurdunuz, şimdi hangi kumpasın peşindesiniz? 06 Nisan 2021
Amiraller Türkiye bir kez daha 15 Temmuz yaşamasın diye ikaz etti04 Nisan 2021
CÜBBELİ AMİRALİ ELEŞTİREN ASKERLERE DARBECİ SUÇLAMASI04 Nisan 2021
Çıray: Montrö bildirisinin altına imzamı atıyorum04 Nisan 2021
AKP ve MHP erimeye devam ediyor03 Nisan 2021
SES Eş Genel Başkanı Yıldırım03 Nisan 2021
Kadıköy’de, onlarca öğrenci darp edilerek gözaltına alındı01 Nisan 2021
İstanbul Sözleşmesi feshetme girişimi Beşiktaş'ta protesto edilecek30 Mart 2021
Yeni Kararlar: Toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilemeyecektir 29 Mart 2021
Tekin, “Halkın malı, milletin malı beton lobilerine peşkeş çekilmek zorunda mı?"29 Mart 2021
Murtaza Demir “CHP’yi tanıyamadığını” söyledi29 Mart 2021
Jöleliye ve Bakanlıklarda görevli AKP’lilere para yağıyor!29 Mart 2021
120 bin kişinin elektriği, 57 bin kişinin doğalgazı kesildi!29 Mart 2021
AKP'li troll Tuğrul Selmanoğlu: Bizde böyle çok adam var”27 Mart 2021
AKP’li Ayvatoğlu’nun milyonluk ciplere ve kokaine uzanan hikayesi27 Mart 2021
Minibüslerin taksiye dönüştürülmesi “RET”25 Mart 2021
TİP’li ulu çınar Savaş Al yaşamını yitirdi25 Mart 2021
KESK Ankara’ya yürüyor: “KHK zulmüne karşı yola çıktık”24 Mart 2021
AKP kongresinde Koronavirüs yasağı ve adalet yok24 Mart 2021
CHP'den istifa etti! İnce'nin partisine başkan oldu...24 Mart 2021
Kadınlar İstanbul Sözleşmesi için pencerelerde24 Mart 2021
Bakırköy Belediyesi işçileri hakları için yürüdü23 Mart 2021
Sancar, 'Bu dava sadece HDP’yi hedef alan bir dava değildir'23 Mart 2021
İnce Z Kuşağı ile Eskişehir’de buluştu23 Mart 2021
KARA PAZARTESİ - FAKİRLEŞTİK...22 Mart 2021
İnce: Bu zor günleri yaşatan iktidarı yeneceğiz22 Mart 2021
Gergerlioğlu, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı21 Mart 2021
AKP'liler İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı!20 Mart 2021
İmamoğlu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın Newroz Bayramı'nı kutladı19 Mart 2021
HDP'den çağrı : “Bugün bize yapılan yarın mutlaka size yapılacaktır”18 Mart 2021
​İmamoğlu Çanakkale anması için Edirnekapı Şehitliği’nde18 Mart 2021
Kılıçdaroğlu: Andımız'ı Cumhur İttifakı kaldırdı16 Mart 2021
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: Deprem sorunlarının düzelmesi 16 Mart 2021
Eğitimde karmaşa sürüyor: 'Bakan Ziya Selçuk her şey yolundaymış gibi" 15 Mart 2021
Ankara Katliamı’nda yaşamını yitirenler anıldı14 Mart 2021
CHP’li Cananın sahiplendiği AKP’li Zengin: Çıplak aramanın olması insan hakları ihlali olduğu anlamına gelmez13 Mart 2021
ERDOĞAN: HİÇBİR İNSANIMIZI ÇARESİZ BIRAKMADIK12 Mart 2021
ADAM-DER: 12 Eylül'e teslim olmadık faşizmin karanlığına da teslim olmayacağız12 Mart 2021
Aman Dikkat Vakalar artıyor: Salgında üçüncü dalga kapıda!10 Mart 2021
Akşener: bu mücadeleden dönersem namerdim, namussuzum, şerefsizim10 Mart 2021
Bahçeli daha önce 'evine dön' çağrısı yaptığı Akşener'e şimdi de 'kripto' suçlamasında bulundu10 Mart 2021
Erkan Baş’tan, Saray’a uyarı: 'Çeteleşmiş iktidarınızı en başta kadınlar yıkacak'09 Mart 2021
TKDF Başkanı Güllü: 'İstanbul Sözleşmesi kaldırılsın' diyen her kişi adına yargıda dava açacağız08 Mart 2021
Çetin Emeç’i saygı ve özlemle anıyoruz 07 Mart 2021
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı: Böyle giderse nisan ayında üçüncü dalgayı görürüz07 Mart 2021
KADINLAR: SÖYLEYECEK SÖZÜMÜZ, DEĞİŞTİRECEK GÜCÜMÜZ VAR! 8 Mart’ta alanlarda olacağız!06 Mart 2021
Sera Kadıgil 'muktedir bıyıklılar kulübünü' uyardı ve " Geceler bizim! Yaşasın 8 Mart" dedi05 Mart 2021
İnce: Erdoğan samimi değil-Tekere çomak soktum04 Mart 2021
Anne Adayları Doğum Eğitimi Almalı03 Mart 2021
Muharrem İnce besleme medyaya savaş açtı02 Mart 2021
Maltepe Belediyesi işçilerinin grevi sürüyor: 'Grev kırıcılığı yapan 100 kişilik bir grup işçilere saldırdı'27 Şubat 2021
Şişli Belediyesi’nde de işçiler isyanda 27 Şubat 2021
DSİP'ten Gergerlioğlu'na dayanışma ziyareti27 Şubat 2021
TİP heyeti ve HDP'li vekillerden grevdeki Maltepe Belediyesi işçilerine ziyaret24 Şubat 2021
Pervin Buldan, Soylu'ya yanıt verdi: 'Çözüm sürecinde bize vadettiklerinizi açıklamazsak namerdiz'23 Şubat 2021
Erkan Baş, ‘SİZ VE REİSİNİZ AYNI KİŞİSİNİZ ÖZLEM ZENGİN’23 Şubat 2021
Kafe ve restoranlar 1 Mart'ta açılıyor!22 Şubat 2021
“Geçinemiyoruz” dediler sokağa çıktılar22 Şubat 2021
AK Parti İstanbul İl Başkanı adayı Osman Nuri Kabaktepe22 Şubat 2021
CHP'den 7 soru: Damadı kimler susturuyor?21 Şubat 2021
İstanbul'un deprem raporundan korkutan ayrıntılar20 Şubat 2021
Kadıköy'de işçiler “Sözleşme hakkımız, söke söke alırız”18 Şubat 2021
DİSK Genel İş "Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı doğru söylemiyor"17 Şubat 2021
Erdoğan'nın Kılıçdaroğlu'na Gara yanıtı: 'Terbiyesiz herif" Nasıl 'sorumlu cumhurbaşkanıdır' dersin?'17 Şubat 2021
İnce: "CHP oylarımı bölmezse gelecek seçim iktidarım"16 Şubat 2021
HDP'lilere dönük operasyon: 718 kişi gözaltına alındı16 Şubat 2021
Sosyalistlerden 13 yurttaşı için basın açıklaması: 'Bu halk, daha fazla kan ve gözyaşı istemiyor'15 Şubat 2021
İBB 7 BİN PERSONELLE SAHADA14 Şubat 2021
DİSK’ten açıklama ‘BİZ HEP BURADAYIZ’13 Şubat 2021
Emeğin mücadelesini veren DİSK 54 yaşında13 Şubat 2021
İyi ki varsın - TİP 60 YAŞINDA13 Şubat 2021
Enis Berberoğlu, yeniden vekil11 Şubat 2021
İBB meclisi “tetikçi müfettiş” tartışması ile gerildi 11 Şubat 2021
Şen ortaklar: Hızla eriyorlar09 Şubat 2021
Son dakika… Muharrem İnce, CHP’yle yollarını ayırdı08 Şubat 2021
Meteoroloji İstanbul'u uyardı -kuvvetli rüzgâr ve fırtına07 Şubat 2021
İnce yarın istifasını açıklayacak07 Şubat 2021
İnce'nin şartı: İki dönem başarısız olan CHP'den istifa etmeli06 Şubat 2021
AKP’liler İskilipli Atıf’ı, Esenlerde olduğu gibi bu sefer Çorum’da andı06 Şubat 2021
AYM'nin Enis Berberoğlu kararı 04 Şubat 2021
Nüfusumuz, 2020'de bir önceki yıla göre arttı04 Şubat 2021
Bilim Kurulundan flaş açıklama: Kısıtlamalar devam edecek03 Şubat 2021
TKH: Tüm yurttaşlar derhal serbest bırakılmalıdır!02 Şubat 2021
Kemal beyin dostlarından (S P) yurttaşlara saldıran polise destek: Ellerinize sağlık, bir dahakine bizi de çağırın02 Şubat 2021
HDP, 8 Şubat'ta yeni bir kampanya başlatıyor31 Ocak 2021
İnce'nin ince ince flaş açıklaması! Kararını verdi31 Ocak 2021
Boğaziçi’nde gözaltına alınan 2 üniversiteli tutuklandı31 Ocak 2021
Öztrak, "CHP’nin Altı Ok’tan Biri Laikliktir" “Siz Şeriatçı mısınız?”31 Ocak 2021
Reisin kararıyla yaylalar imara açıldı: Müteahhitlerin cebi dolacak30 Ocak 2021
Berhan Şimşek, silah ruhsatı için başvurdu ve koruma talep etti…28 Ocak 2021
Yeni Yargıtay Soma patronunu kurtardı27 Ocak 2021
TKİ, kredi için banka kapılarında - İktidar devleti soyduruyor 27 Ocak 2021
Hamsi yasağı 7 Şubat'a kadar uzatıldı27 Ocak 2021
İnce, "Tüzüğümüzü oy birliğiyle kabul ettik" 25 Ocak 2021
Üniversitelilerden eylem çağrısı: “Kayyumlar gidecek, biz kalacağız”19 Ocak 2021
Sağlık çalışanlarının izin ve emeklilik kısıtlaması kaldırıldı19 Ocak 2021
Cihaner, "Sağ-sol kalmadı" demek, aslında "sol kalmadı, sol kalmasın" demektir19 Ocak 2021
Valilik sokakta yemek dağıtımını yasakladı17 Ocak 2021
İyi ki Doğmuşsun Nazım Hikmet15 Ocak 2021
CHP ve MHP'nin Üye Sayısı Düştü15 Ocak 2021
Coronavac’a onay verildi: Koca koronavirüs aşısı oldu13 Ocak 2021
Akşener: Bir türlü AK Parti genel başkanlığından sıyrılıp hepimizin Cumhurbaşkanı olmayı istemedi12 Ocak 2021
Kılıçdaroğlu, Neden ‘Sözde’ Dediğini, Dokuz Maddede Anlattı12 Ocak 2021
Hopa gençliği Boğaziçi için eylemdeydi08 Ocak 2021
Cinsel tacize maruz bırakılan stajyerden Avukattan çağrı08 Ocak 2021
'Kayyum rektör istemiyoruz', 'AKP elini üniversitelerden çek' 04 Ocak 2021
İstanbul'un suyunu Trakya'dan karşılayan 2 barajda doluluk oranı düştü03 Ocak 2021
Koyununun 6 Kuzu Doğurmasıyla Şaşkınlık Yaşadı02 Ocak 2021
En Yüksek Asgari Ücret Kırklareli Belediyesi'nde: 3.520 TL29 Aralık 2020
(ATO): Sağlık Çalışanları Arasındaki Yüksek Ölüm Oranı29 Aralık 2020
Halkın Kurşun Askerleri KRT’ de 29 Aralık 2020
DİSK’ten asgari ücrete tepki: Dünya bizi kıskanıyor28 Aralık 2020
DİSK, Türk-İş ve Hak-İş: Asgari ücret işçinin eline kesintisiz geçsin26 Aralık 2020
AKP’liler Yerlikaya ile değil Sahte Diplomasiyle Övünüyor 26 Aralık 2020
Corona virüsüne karşı anında bağışıklık kazandıran ilaç26 Aralık 2020
Halkevleri’nden “kayyum” teklifine tepki:”26 Aralık 2020
AİHM’den Selahattin Demirtaş için “derhal tahliye” çağrısı22 Aralık 2020
Asgari Bir Yaşam Değil, İnsanca Bir Yaşam İstiyoruz21 Aralık 2020
Devrimci Lokumcu’nun davası 24 Aralık’ta21 Aralık 2020
CHP'lilerden saray sofrasına tepki20 Aralık 2020
HDP’liler Maraş Katliamını Meclis’te Andı19 Aralık 2020
Barış Atay Meclis'te AKP'lileri yerin dibine soktu! 17 Aralık 2020
AKP’nin bir yolsuzluğu daha- 337 milyon liralık ‘vurgun’!17 Aralık 2020
"Gençlik faşizme de faşizmin koruyucularına hiçbir zaman biat etmedi"16 Aralık 2020
İnce: İktidar Olmak Cumhurbaşkanı Olmaktan Geçiyor15 Aralık 2020
DİYANETTEN, ÇOCUKLARIMIZIN TACİZ EDİLDİĞİ YURTLARA KIYAK16 Aralık 2020
Devrimci yurtsever Erdal Eren katledilişinin 40’ıncı yılında anıldı12 Aralık 2020
Salgınla Mücadele Yaparken Ne Yazık ki Kendi Kaderimizle Baş Başaydık11 Aralık 2020
Muharrem İnce'den Tunus'a verilen hibeye tepki10 Aralık 2020
Son anket: Kararsızlar iktidara yürüyor10 Aralık 2020
MHP’li Akçay: Mahir Çayan 'terörist' Alaattin Çakıcı 'terörist değil' 09 Aralık 2020
Antikapitalist Blok: İnsanca yaşayacak asgari ücret verilsin08 Aralık 2020
Artvin’e HES Şirketi, 2 Tabur Askerle Gelerek Çalışmalara Başladı08 Aralık 2020
DİSK’in asgari ücret talebi net 3 bin 800 lira07 Aralık 2020
İmamoğlu’ndan 23 kişi hakkında suç duyurusu…07 Aralık 2020
İktidar çocuk istismarı vakasını karartıyor – Muhalefet tacize kılıf arıyor07 Aralık 2020
İmamoğlu için suikast yapılacağı ihbarı01 Aralık 2020
Başarısız Olanları Değiştireceğim.28 Kasım 2020
Sağlık çalışanı: Biz onlar için etinden, sütünden yararlanılacak köleleriz 26 Kasım 2020
İstanbul’un 25 Kasım’ı: Kadınlar polis engelini aştı, “Sesimiz yankılansın” dedi25 Kasım 2020
Kadınlar 25 Kasım’da alanlardan haykırdı : “Haklarımızdan ve hayatlarımızdan vazgeçmiyoruz”26 Kasım 2020
Buldan: AKP ve ortağı, reform yapacak zihniyette, dürüstlükte, basirette değildir 24 Kasım 2020
TKP: Bütün Eğitim Hizmetleri Devletleştirilmelidir!23 Kasım 2020
İmamoğlu: Dün vefat sayısı 186! Susayım mı?23 Kasım 2020
Prof Dr Dikmen Vaka ve Ölüm Sayılarının Artması Bekleniyor…21 Kasım 2020
AKP'li Canbey: Ne partimizi ne de liderimizi bağlamaktadır18 Kasım 2020
CHP'den Çakıcı’ya: “ Edepsiz Mafya Bozuntusu” 18 Kasım 2020
Çakıcı Kılıçdaroğlu'na da mektup yazdı17 Kasım 2020
Mahkeme, Metin Lokumcu davasını Hopa’dan kaçırmaya çalışıyor17 Kasım 2020
Erkan Baş: “Dünyada salgının en kötü yönetildiği ülkeyiz, rakamlar bunu söylüyor…”17 Kasım 2020
Meral Akşener duyurdu: İmamoğlu'na soruşturma açıldığı doğrulandı16 Kasım 2020
Sönmez: Kanal İstanbul; böyle bir proje yok!16 Kasım 2020
HSK, Osman Kavala’yı tutuklayan ve tahliyesini reddeden tüm hakimlerin listesini istedi!13 Kasım 2020
İBB'nin kentse dönüşüm teklifini AKP reddetti12 Kasım 2020
İBB'nin kentse dönüşüm teklifini AKP reddetti12 Kasım 2020
İnce: Erdoğan ile Kılıçdaroğlu birbirine benziyor12 Kasım 2020
Varlıklı ülkeler geliştirilen aşıları şimdiden stokluyor11 Kasım 2020
Tabip Odası'ndan korkutan koronavirüs uyarısı: İstanbul için kapanma zamanı geldi10 Kasım 2020
Türkiye saat 9’u 5 geçe Atatürk'ümüzü andı10 Kasım 2020
Sancar’dan Erdoğan’a ‘istifa’ çağrısı: Hazine ve Maliye Bakanı yetmez10 Kasım 2020
İBB zabıtaları ile AKP’li zabıtaların ‘otopark’ kavgası: “Ben İmamoğlu’nu tanımam”07 Kasım 2020
Kılıçdaroğlu’nun dostları ile ortak paydası var - size ne oluyor?05 Kasım 2020
Muharrem İnce: ​‘HERHALDE SUÇUM FAZLA OY ALMAK’05 Kasım 2020
HDP’nin ‘okulların depreme dayanıklı hale getirilmesi’ önergesi AKP – MHP oylarıyla reddedildi04 Kasım 2020
Hangi Partiden Olursanız Olun 'Hesap Sorun03 Kasım 2020
Polis Bimeks işçilerine saldırdı: 'Vedat Akgiray ders değil hakkımızı ver'03 Kasım 2020
Erkan Baş: Depremin katliama dönüşmesinin sorumlusu AKP iktidarıdır03 Kasım 2020
İzmir'deki depremde 'bomba kat' detayı31 Ekim 2020
Sosyalistler Dağlık Karabağ için ne diyor26 Ekim 2020
Madenciler: “Yolu aç jandarma - “Biz açız, biz bağırırız; sen bize bağıramazsın”26 Ekim 2020
Hopa Halkevi üyeleri, "Yaşamak istiyoruz" kampanyası kapsamında Hopa Parkı'nda bir araya geldi26 Ekim 2020
“21 soruda FETÖ’nün siyasi ayağı” Toplanıyor 25 Ekim 2020
Çok çalışmışlardı - geçici olarak çalışmayacaklar!24 Ekim 2020
Erkan Baş: 5 maskeyi dağıtamayan iktidar şimdi de halkına grip aşısı bulamadı23 Ekim 2020
Bilim Kurulu Üyesi'nden Kışın solunum yoluyla bulaşan hastalıklar yaygınlaşıyor18 Ekim 2020
İnce, “İktidar muhalefetten, muhalefet de iktidardan memnun17 Ekim 2020
Eğitim Sen: “Kadın öğretmenlerin kıyafetleri hakkında bilgi istenmesi kabul edilemez”16 Ekim 2020
“PKK propagandası” varmış!...YASAK...14 Ekim 2020
Yerel mahkeme “Anayasa’ya aykırı ama evet” dedi, Enis Berberoğlu kararını tanımadı13 Ekim 2020
Eğitim-Sen: Salgınla ilgili verileri bilmek halkın en doğal hakkıdır...12 Ekim 2020
Maden işçilerinin Ankara yürüyüşüne engel12 Ekim 2020
Che, 53 yıl önce bugün katledildi: Zafere kadar, daima08 Ekim 2020
Bakırköy Belediye çalışanları, Kerimoğlu’nu protesto etti08 Ekim 2020
CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI SEYİT TORUN’DAN ÖRGÜTE GÖZDAĞI06 Ekim 2020
Avrasya Tüneli'nde 963 milyon TL ödeme gizlenmiş... 04 Ekim 2020
İmamoğlu'ndan deprem mesajı: 'Ne bakanı ne başkanı, orada akıl konuşsun'02 Ekim 2020
Saray'ın harcamaları 4 kat arttı! Günlük 10 milyon lira02 Ekim 2020
HDP’li milletvekillerinden Meclis’te protesto yürüyüşü28 Eylül 2020
“Sağlık haktır, her emekçiye ücretsiz aşı ve düzenli test”28 Eylül 2020
Esenler’de Aile faciası27 Eylül 2020
Gasp edip dereye attılar, serbest kaldılar26 Eylül 2020
​ Esenler’de FETÖ operasyonu... Çok sayıda gözaltı var26 Eylül 2020
Yangın korona virüsü unutturdu, sosyal mesafeyi hiçe sayıldı18 Eylül 2020
AKP'lı '507 kişi 5 yıldızlı otelde” yemiş içmiş hesabı sen ödemişsin ey halkım 14 Eylül 2020
Doktorlar isyan etti! Sokağa çıkıyorlar14 Eylül 2020
Bakan Koca'dan kritik İstanbul uyarısı: Ağır hasta sayısı yüzde 42 arttı12 Eylül 2020
Kuzu’ya 5 yıla kadar hapis istemi- Bakın Allah'ın İşine... 11 Eylül 2020
Ölüm orucunda olan Av. Aytaç Ünsal tahliye edildi04 Eylül 2020
EYT'liler AKP iktidarıyla sandıkta hesaplaşmak için seçimi iple çekiyor04 Eylül 2020
Halaçoğlu: 12 adaları 1912 de verdik- Ne zırvalıyorsunuz…04 Eylül 2020
HDP’li Beştaş’tan Bakan Soylu’ya “Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü” soruları26 Ağustos 2020
HDP'li Gülüm, “Bilinçli olarak sürü bağışıklığı sistemine geçildi"26 Ağustos 2020
CHP - KUTLAMA -30 Ağustos Zafer Bayramı- Biz korkmayız ondan bundan- 25 Ağustos 2020
AKP’de derin çatlak! Gerici Fatih Tezcan ve Burhan Kuzu arasında ‘FETÖ’ kavgası23 Ağustos 2020
Sümela zamlandı – Maçkalılardan isyan… 23 Ağustos 2020
Giresun'da sel felaketi: Bir asker şehit oldu, 3 vatandaşımız hayatını kaybetti23 Ağustos 2020
Maden şirketlerinin Talanına dava: Yerin üstü 'altın'dan değerlidir23 Ağustos 2020
Demirtaş’tan ittifak modeli önerisi20 Ağustos 2020
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a sert ama seviyeli yanıt... 20 Ağustos 2020
Erdoğan’ın, korkusunun nedeni belli oldu! İşte son anket20 Ağustos 2020
Cargill işçileri : “Her türlü kavgayı vermeye devam edeceğiz”17 Ağustos 2020
Ebru ve Aytaç bedenini açlığa yatırarak Adalet istiyorlar17 Ağustos 2020
Naci Görür İstanbul depremi için "işin son demlerindeyiz"16 Ağustos 2020
Emperyalizmine Kafa Tutan Devrimci Yiğit...KARADENİZ...16 Ağustos 2020
Şaka gibi yahu… Damat: Dolarla mı maaş alıyorsunuz, dolarla borcunuz mu var?12 Ağustos 2020
Demirtaş’tan mektup: Başkası olma kendin ol11 Ağustos 2020
Erdoğan: “Türkiye adeta bir uçuşun içerisinde” şaka değil gerçek!08 Ağustos 2020
Antikapitalist Çalışanlar: Okulların açılmasını riskli 07 Ağustos 2020
155 milyon liralık Amasya Şeker Fabrikası 50 milyona satıldı07 Ağustos 2020
İyi Parti’den Akşener’e ‘dön’ çağrısı yapan Bahçeli’ye yanıt04 Ağustos 2020
İnce, parti kuruyor… Anlaşılan o ki; sonbahar CHP için epey serin olacak04 Ağustos 2020
Bakan: Birinci dalga sahillere indi03 Ağustos 2020
AKP Olumsuz İcraatlarını Arama Motorlarından Sildirip AK Hale Gelmek İstiyor31 Temmuz 2020
Metin Kaya "Kaftancıoğlu CHP'de Eş Genel Başkan Mı?30 Temmuz 2020
AKP’de kim neyi unutmak istiyor30 Temmuz 2020
Baş: Dumanla haberleşip sizi yine yıkacağız!29 Temmuz 2020
'Whatsapp' yasağına ilişkin açıklama29 Temmuz 2020
İmamoğlu “İş Arayan, İş Bulamayanlara Rehberlik Yapacağız"29 Temmuz 2020
AKP’li belediyelerin borçları yüzünden CHP'li belediyelere haciz geldi!29 Temmuz 2020
Cumartesi Anneleri'nin eylemine polis saldırısı, gözaltılar var25 Temmuz 2020
Ayasofya’yı aç Anıtkabiri Kapat! “İleri Demokrasi”24 Temmuz 2020
Tutuklu gazeteciler, Sincan’dan seslendi: “Hukuk bizim için işlemiyor”23 Temmuz 2020
İstanbul’da Suruç anmasına polis saldırısı21 Temmuz 2020
Cihaner, CHP Genel Başkan Adayı ” Geçmişi Biz Kurduk, Geleceği de Biz İnşa Edelim!”20 Temmuz 2020

https://www.facebook.com/halil.koc.1656/videos/1380714362104742/?t=0


 
..
Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
..
En Çok Okunan
Video Galeri
Foto Galeri
Takvim
Bugünkü Gazeteler
Facebook Beğen
Anasayfa | Gazeteler | Yazarlar | Foto Galeri | Duyurular | Künye
CH

www.7-24 ESENLER HABER haber.com - www7-24 esenler esenler.com ESENLER HABER haber esenler esenler haber